Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.akademiatancamodern.pl wraz z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych Akademii Tańca Modern w Social Mediach (dalej „Polityka prywatności”).

§ 1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI ?

1. Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które stosujemy w Akademii Tańca Modern. Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Strony oraz Użytkowników Profili Akademii Tańca Modern w Social Mediach.

2. Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników
Strony i Profili, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania Danych Osobowych oraz
prawa osób, których dane dotyczą. Polityka zawiera również informacje na temat Plików
Cookies, które są wykorzystywane przez Stronę.

§ 2. CO OZNACZAJĄ UŻYTE W POLITYCE POJĘCIA?

1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu rodzica.

2. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się (art.4 pkt 4 RODO).

3. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.akademiatancamodern.pl.

5. Akademia Tańca Modern / Administrator Danych Osobowych / Administrator – Marceli Hryniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA TAŃCA MODERN MARCELI HRYNIUK, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8982279627, REGON: 522477726, e-mail do kontaktu: akademiatancamodern@gmail.com, numer telefonu do biura: +48 730 640 380.

6. Użytkownik / Podmiot danych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem Profili w sieci.

7. Kursant – Użytkownik, który skorzystał z kursu tańca w Akademii Tańca Modern.

8. Logi Serwera – chronologiczny zapis zawierający informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących Strony, obejmujący m.in.: względny lub bezwzględny czas zdarzenia (np. data i godzina), rodzaj zdarzenia, User Agent String, nazwę Użytkownika, nazwę programu, adres IP, kwalifikację zdarzeń.

9. User Agent String – identyfikator przeglądarki internetowej.

10. Pliki Cookies / Cookies – niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony, wykorzystywane przez Stronę.

11. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępna na Stronie, m.in. formularz kontaktowy.

12. Portale – portale społecznościowe, na których Akademia Tańca Modern posiada konto, tj. Facebooku oraz Instagram.

13. Profile – profile @Akademiatancamodern na Facebooku oraz Instagramie.

14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

15. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344).

17. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

§ 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest Akademia Tańca Modern.

2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony Danych Osobowych i danych informatycznych, jakie są przewidziane między innymi w Ustawie o ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

§ 4. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku pytań z zakresu ochrony Danych Osobowych należy skontaktować się z Administratorem:
1) na adres do korespondencji: ul. Złota, nr 4, lok. 2, 59­500 Złotoryja,
2) na adres poczty elektronicznej: akademiatancamodern@gmail.com,
3) pod numerem tel.: +48 730 640 380.

§ 5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Akademia Tańca Modern przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę i Profile.

2. Akademia Tańca Modern nie zabiega o identyfikację Użytkowników, którzy tylko przeglądają Stronę. Gromadzone w dziennikach Logów dane są wykorzystywane do celów administrowania Stroną, śledzenia trybu działania serwera, wykrycia nieprawidłowości w systemie i prób włamania do niego, tworzenia statystyk serwera (monitoring wykorzystanych zasobów serwerowych).

3. Administrator przetwarza dane Użytkowników:
1) będących Klientami Akademii Tańca Modern,
2) osób aktywnych na Stronie i Profilach,
– takie, jak: imię, nazwisko, dane dot. wieku, pseudonim lub nick na Portalu, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu do opiekuna prawnego/rodzica oraz pozostałe dobrowolnie przekazane informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej, których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 6. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zebrane Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1) udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane:
a) na e-mail Administratora,
b) za pośrednictwem formularza elektronicznego na Stronie,
c) na skrzynkę odbiorczą Profili;
2) obsługi:
a) Profili;
b) komentarzy i opinii wystawionych przez Użytkownika w Internecie;
3) wykonania połączenia telefonicznego na zgłoszenie Użytkownika;
4) przygotowania oferty;
5) zawarcia i zrealizowania umowy kursu tańca;
6) świadczenia Usług Elektronicznych;
7) spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym
tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO;
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) zaspokojenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

§ 7. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe na podstawie zgody, np. w celu:
a. udzielenia odpowiedzi na pytania wysłane na dane teleadresowe Akademii Tańca Modern,
b. publikacja wizerunku małoletniego kursanta po uzyskaniu zgody jego rodzica;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Dane Osobowe są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np.: 
a. analiza wieku przyszłego kursanta w celu przydzielenia go do odpowiedniej grupy tanecznej,
b. kontakt z rodzicem małoletniego kursanta w celu odebrania wywiadu na jego temat;
4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać Dane Osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.:
a. wystawienia faktury;
b. wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru Klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.

§ 8. KIEDY UDZIELASZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

1. Niektóre rodzaje przetwarzania Danych Osobowych mogą nie wymagać zgody, jednakże Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

2. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona, np. poprzez:
1) wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego kursanta;
2) wystawienie opinii o kursach Akademii Tańca Modern, zostawienie komentarza lub dokonanie innej aktywności na Profilu.

§ 9. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Dane Osobowe udostępniamy:
1) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania umożliwiające działanie lub prowadzenie Strony oraz Akademii Tańca Modern, do których należy m.in. biuro księgowe;
2) podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe podmiotowi wskazanemu w ust. 1 w punkcie 1 powyżej jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych, o którym Podmiot danych został poinformowany.

§ 10. KIEDY PRZEKAZUJESZ DANE OSOBOWE DO PORTALU?

1. Na Stronie znajdują się „wtyczki” do Portali społecznościowych.

2. Akademia Tańca Modern wraz z dostawcą danej wtyczki jest administratorem Danych Osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do wskazanych Portali, tj. informacji o adresie IP oraz User Agent
String.

3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz User Agent String) do Portalu, którego wtyczka została użyta, np. na stronę Facebooka lub Instagrama.

4. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne.

5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla Portalu.

6. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających Profile, takie jak: nazwa Użytkownika, komentarze, posty, opinie, polubienia, udostępnienia, relacje.

7. Administrator przetwarza dane dotyczące Użytkowników kontaktujących się na skrzynkę odbiorczą Profili, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż skrzynka odbiorcza Profilu.

8. Dane opisane w ust. 6 i 7 są zbierane w celu:
1) umożliwienia właścicielom danych aktywności na Portalach społecznościowych;
2) prowadzenia Profili dostosowanych do potrzeb Użytkowników;
3) marketingowym;
4) tworzenia reklam produktów i pomiar ich skuteczności;
5) sprzedaży produktów.

9. W związku ze specyfiką Portali, informacje o obserwujących, polubieniach, udostępnieniach, a także treść komentarzy, opinii są jawne. Dane udostępnione wyłącznie do wiadomości Administratora nie są ujawniane podmiotom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 11. CZY DOCHODZI DO TRANSFERU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW
TRZECICH?

Akademia Tańca Modern, co do zasady nie przekazuje zebranych Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak transfer Danych Osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Administratora z infrastruktury informatycznej, która jest ulokowana w takim państwie, np. Google LLC lub Microsoft Corporation.

§ 12. JAKIE POSIADASZ UPRAWNIENIA NA GRUNCIE RODO?

1. Masz prawo do żądania:
1) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej Dane Osobowe; jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych przysługujących osobie której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
2) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, nieaktualne lub uzupełnienia niekompletnych danych;
3) usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej Danych Osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5) przeniesienia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Danych Osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec Profilowania; wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.

2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiadasz prawo do wycofania zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

3. Zawsze możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych powołując się na:
1) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności;
2) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestanie przetwarzania danych w celach marketingowych.

6. Aby skorzystać z uprawnień określonych wyżej, powinieneś skontaktować się z Administratorem.

7. Ponadto posiadasz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym skontaktujesz się w następujący sposób:
1) listownie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/p/kontakt ;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§ 13. CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator nie Profiluje Twoich Danych Osobowych. Definicję Profilowania znajdziesz w rozdziale „§ 2. CO OZNACZAJĄ UŻYTE W POLITYCE POJĘCIA?”

§ 14. KIEDY MOŻNA WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

1. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na dane teleadresowe Administratora.

§ 15. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Administrator przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.

2. Twoje Dane Osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 1 KC, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
2) przez okres 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia obsługi, zamknięcia zlecenia lub powstania roszczenia (jeżeli przepisy szczególne nie przewidują krótszego terminu przedawnienia) – w odniesieniu do Danych Osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie usługi lub umowy zlecenie oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3) przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w odniesieniu do Danych Osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
4) przez okres 3 miesięcy licząc od dnia wysłania odpowiedzi na zadane pytanie lub wyceny – w odniesieniu do Danych Osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi lub zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.

3. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody są usuwane niezwłocznie po jej wycofaniu, chyba że Administrator znalazł inną podstawę przetwarzania.

4. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych do celów marketingowych.

§ 16. JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJE NASZA STRONA? W JAKIM CELU STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

1. Strona wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), aby ułatwić Użytkownikom poruszanie się po Stronie oraz tworzyć statystyki odwiedzin. Pliki Cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Strona wykorzystuje Pliki Cookies oraz inne dane do pomiaru zaangażowania Użytkowników i generowania analiz oraz statystyk na temat Strony, m.in. w celu:
1) uwierzytelnienia do identyfikacji zalogowanego Użytkownika,
2) zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania ze Strony,
3) polepszenia wydajności oraz funkcjonalności Strony.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie Cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie Cookies.

5. Użytkownik może samodzielnie zarządzać Cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.

6. W celu odrzucenia Cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.

7. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, który może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące Cookies w opcjach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla  stosowanych Cookies.

8. Zmiany ustawień Plików Cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego czasu ładowania podstron.

9. Pliki Cookies wykorzystywane przez Stronę mogą zawierać Dane Osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.

10. Portale społecznościowe, do których odsyła Strona mogą używać innych Plików Cookies niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 17. WARTO WIEDZIEĆ

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony Danych Osobowych oraz ochrony danych informacji.

2. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych wiadomości dla Użytkowników Strony.

3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i zaczną obowiązywać po 7 (siedmiu) dniach od daty publikacji.

4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki Prywatności podlega ochronie prawnej.

5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 14.07.2022 r. i obowiązuje do dnia aktualizacji bądź uchylenia.

§ 18. PAMIĘTAJ, PRAWO ZOBOWIĄZUJE = NIE KOPIUJĘ!

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Akademii Tańca Modern, który dnia 14.07.2022 r. udzielił Akademii niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem działalności w sieci. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 14.07.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługodawca nie odpowiada za zmiany redakcyjne Polityki, po jej opublikowaniu na Stronie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.